Află de aici condițiile de înscriere la susținerea gradelor didactice!

06 Sep 2017 12:03
Află de aici condițiile de înscriere la susținerea gradelor didactice!
Inspectoratul Școlar Prahova a publicat recent condițiile de înscriere a profesorilor la susținerea gradelor didactice I, II și Doctorat. Vă prezentăm mai jos precizările ISJ cu privire la acest aspect:

GRADUL DIDACTIC II
– înscriere în octombrie 2017, pentru sesiunea 2019 -

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

• Stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea definitivatului în învăţământ - 4 ani (sau 3 ani dacă media de la examenul de definitivat este 10);
• În toate cazurile, vechimea la catedră necesară înscrierii se calculează de la data obținerii definitivatului până la data de 31 august a anului școlar în care se susțin inspecția specială și probele scrise și orale (nu se iau în calcul perioadele de concediu fără plată sau concediu creștere și îngrijire copil);
• Calificativul cel puţin BINE obţinut la aprecierile anuale şi inspecţiile şcolare (dacă au avut loc), în ultimii doi ani de activitate premergători înscrierii.

ACTE NECESARE PENRU ÎNSCRIERE

• cerere – tip adresată conducerii inspectoratului școlar (în 2 exemplare);
• fişă de înscriere + adeverință - tip, completată, vizată de cadrul didactic responsabil cu formarea continuă din unitatea de învăţământ şi confirmată de conducerea şcolii (în 2 exemplare);
• copii “conform cu originalul” de pe diploma de studii, foaia matricolă, certificatul de modul psiho – pedagogic eliberat de un DEPARTAMENT DE PERFECŢIONARE ACREDITAT, certificatul de obţinere a definitivării în învăţământ (câte 1 exemplar din fiecare);
• copii “conform cu originalul” de pe certificatul de naştere şi de pe certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie) (câte 1 exemplar din fiecare);
• recomandare scrisă asupra activității candidatului, din partea consiliului profesoral al unităţii de învățământ unde este încadrat (1 exemplar);
• dovada calificativelor obţinute la aprecierile anuale, precum și la inspecțiile școlare (dacă au avut loc), în ultimii 2 ani şcolari lucrați (1 exemplar);
• memoriul de activitate profesională, semnat de candidat, confirmat de director (care răspunde de autenticitatea datelor înscrise) şi ştampilat (1 exemplar);
• copie a raportului scris de la prima inspecţie curentă – IC 1, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină „conform cu originalul” (copia va fi facută direct de pe raportul scris în caietul de Rapoarte de inspecții) (1 exemplar).
• copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular.




NOTĂ

• documentele vor fi îndosariate într-un dosar cu șină;
• dosarul va fi verificat de către cadrul didactic responsabil cu formarea continuă din unitatea de învăţământ unde candidatul este încadrat;
• documentele se depun la unitatea şcolară în perioada 2.10.2017 – 13.10.2017 şi vor fi aduse la ISJ, Departamentul Dezvoltarea Resursei Umane (camera 14) de către cadrul didactic responsabil cu formarea continuă din unitatea de învăţământ (numai cu adresă de înaintare - în dublu exemplar), în perioada 16.10. 2017 - 27.10. 2017, numai conform programării pe zone;
• cadrele didactice înscrise pentru acordarea gradului didactic II care până la data susţinerii gradului NU au obţinut cel puțin calificativul de BINE la inspecţiile curente şi la aprecierile anuale, precum şi cele care au fost sancţionate NU pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic;
• sunt necesare 3 inspecţii:
 prima inspecţie curentă – IC1 susţinută în semestrul al II-lea al anului şcolar 2016 – 2017;
 a doua inspecţie curentă – IC 2 în anul şcolar 2017 - 2018;
 inspecţia specială - IS în perioada 1 octombrie 2018 – 31 mai 2019.


GRADUL DIDACTIC II
– preînscriere în octombrie 2017, înscriere în octombrie 2018,
pentru sesiunea 2020 –

CONDIŢII DE PREÎNSCRIERE

• Stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea definitivatului în învăţământ - 1 an (sau 0 ani dacă media de la examenul de definitivat este 10);
• Calificativul cel puţin BINE obţinut la aprecierea anuală şi inspecţiile şcolare (dacă au avut loc), în ultimul an lucrat înainte de înscriere.

Cererile – tip se depun la unitatea şcolară în perioada 2.10.2017 – 13.10.2017, vor fi vizate, semnate și ștampilate de către directorii unităților de învățământ şi vor fi aduse la ISJ, Departamentul Dezvoltarea Resursei Umane (camera 14) de cadrul didactic responsabil cu formarea continuă din unitatea de învăţământ (numai cu adresă de înaintare – în dublu exemplar) în perioada 16.10.2017 - 27.10.2017, numai conform planificării pe zone.






GRADUL DIDACTIC I
– înscriere în octombrie 2017, pentru sesiunea 2020-

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

• Stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea gradului II în învăţământ - 4 ani (sau 3 ani dacă media de la examenul de la gradul II este 10).
• În toate cazurile, vechimea la catedră necesară înscrierii se calculează de la data obținerii gradului I până la data de 31 august a anului școlar în care se susțin inspecția specială și lucrarea metodico-științifică (nu se iau în calcul perioadele de concediu fără plată sau concediu creștere și îngrijire copil);
• Calificativul FOARTE BINE obţinut la aprecierile anuale şi inspecţiile şcolare (dacă au avut loc), în ultimii doi ani de activitate premergători înscrierii.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

• cerere - tip adresată inspectorului şcolar general (în 2 exemplare);
• fişă de înscriere + adeverință - tip, completată, vizată de cadrul didactic responsabil cu formarea continuă din unitatea de învăţământ şi confirmată de conducerea şcolii (în 2 exemplare);
• copii “conform cu originalul” de pe diploma de studii, foaie matricolă, certificatul de modul psiho – pedagogic eliberat de un DEPARTAMENT DE PERFECŢIONARE ACREDITAT, certificatul de obţinere a gradului didactic II (câte 1 exemplar din fiecare);
• copii “conform cu originalul” de pe certificatul de naştere şi de pe certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie) (câte 1 exemplar din fiecare);
• recomandare scrisă asupra activității candidatului, din partea consiliului profesoral al unităţii de învățământ unde este încadrat (1 exemplar);
• dovada calificativelor obţinute la aprecierile anuale, precum și la inspecțiile școlare (dacă au avut loc), în ultimii 2 ani şcolari lucrați (1 exemplar);
• memoriul de activitate semnat de candidat, confirmat de director (care răspunde de autenticitatea datelor înscrise) şi ştampilat (1 exemplar);
• copie a raportului scris de la prima inspecţie curentă – IC1, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină „conform cu originalul” (copia va fi facută direct de pe raportul scris în caietul de Rapoarte de inspecții) (1 exemplar).
• copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular.



NOTĂ
• documentele vor fi îndosariate într-un dosar cu șină;
• dosarul va fi verificat de către cadrul didactic responsabil cu formarea continuă din unitatea de învăţământ unde candidatul este încadrat;
• documentele se depun la unitatea şcolară în perioada 2.10.2017 – 13.10.2017 şi vor fi aduse la ISJ, Departamentul Dezvoltarea Resursei Umane (camera 14) de către cadrul didactic responsabil cu formarea continuă din unitatea de învăţământ (numai cu adresă de înaintare - în dublu exemplar), în perioada 16.10.2017 - 27.10.2017, numai conform programării pe zone;
• Cadrele didactice înscrise pentru acordarea gradului didactic I care până la data susţinerii gradului NU au obţinut calificativul de FOARTE BINE la inspecţiile curente şi la aprecierile anuale, precum şi cele care au fost sancţionate NU pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic;
• Sunt necesare 3 inspecţii:
 prima inspecţie curentă – IC1 susţinută în semestrul al II-lea al anului şcolar 2016 – 2017.
 a doua inspecţie curentă – IC 2 în anul şcolar 2018 – 2019.
 inspecţia specială - IS și susținerea lucrării metodico - științifice, cu comisie de la centrul universitar unde are lucrarea, în perioada 1 octombrie 2019 – 31 mai 2020.
• COLOCVIUL se va susține în perioada ianuarie – februarie 2018 la centrele de perfecţionare pentru carea optat candidatul.
• Alegerea temei pentru lucrarea metodico-științifică se face în perioada decembrie 2017 – ianuarie 2018, la centrul de perfecţionare pentru care a optat candidatul.

GRADUL DIDACTIC I
– preînscriere în octombrie 2017, înscriere în octombrie 2018,
pentru sesiunea 2021 –

CONDIŢII DE PREÎNSCRIERE

• Stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea gradului II în învăţământ - 0 ani (dacă media de la examenul de gradul II este 10, se trece peste etapa de preînscriere, făcându-se direct IC1 în perioada 2 octombrie – 13 octombrie 2017 și depunerea dosarului de înscriere în octombrie 2017);

Cererile – tip se depun la unitatea şcolară în perioada 3.10.2017 – 13.10.2017, vor fi vizate, semnate și ștampilate de către directorii unităților de învățământ şi vor fi aduse la ISJ, Departamentul Dezvoltarea Resursei Umane (camera 14) de cadrul didactic responsabil cu formarea continuă din unitatea de învăţământ (numai cu adresă de înaintare – în dublu exemplar) în perioada 16.10.2017 - 27.10.2017, numai conform planificării pe zone.

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE
CARE SE ÎNSCRIU PENTRU SUSȚINEREA
GRADELOR DIDACTICE

• În perioada efectuării concediului de creştere a copilului şi a concediului fără plată nu pot fi efectuate inspecţii sau sustinute probe de examen pentru gradele didactice II și I.
• Candidaţii care vor să se înscrie vor lua de la copiator ISJ PRAHOVA sau vor descarca de pe www.isj.ph.edu.ro: FIŞA DE ÎNSCRIERE, CEREREA DE ÎNSCRIERE şi CERINŢELE necesare înscrierii la examene;
• Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă toate actele necesare;
• Candidatul şi cadrul didactic responsabil cu formarea continuă din unitatea de învăţământ au obligaţia să verifice corectitudinea alcătuirii dosarului, care va respecta cerinţele examenului de grad pentru care se face înscrierea;
• Candidatul, secretarul, responsabilul cu formarea continuă și directorul școlii vor avea grijă ca în fişa de înscriere să fie corect completate atât opţiunea pentru centrul de perfecţionare, cât şi anii de vechime efectivă la catedră;
• CALIFICATIVELE trebuie sa fie depuse pentru toţi anii şcolari solicitați şi din toate şcolile în care a funcţionat candidatul ;
• DOSARELE INCOMPLETE VOR FI RESPINSE, DACĂ PÂNĂ LA DATA DE 24.11.2017 candidatul respectiv nu a verificat şi completat eventualele nereguli din dosar, la solicitarea inspectorului cu formarea continuă sau la cerere ;
• Pentru gradul didactic II, TRANSFERUL LA UN ALT CENTRU DE PERFECŢIONARE se va face în urma unei cereri adresate inspectorului şcolar general până la data de 1.03, anul susținerii gradului didactic.
• Inspecţiile trebuie planificate împreună cu inspectorul de specialitate în intervalul necesar;
• Inspecţiile curente sunt valabile patru ani;
• Inspecţiile speciale (pentru gradul II și gradul I) și inspecțiile la clasă (pentru definitivat) sunt valabile numai în anul şcolar în care se realizează;
• Pentru definitivat, la inspecțiile la clasă se obține NOTĂ;
• Pentru gradul II și gradul I, la inspecțiile curente se obține CALIFICATIV şi la inspecțiile speciale se obține NOTĂ;
• MEMORIUL DE ACTIVITATE pentru cei înscrişi la gradul II sau I va fi scris la calculator (nu mai mult de patru pagini) şi va conţine date despre activitatea didactică şi metodică la nivelul şcolii şi la nivel de ISJ, CCD, semnat de director (care răspunde de autenticitatea datelor înscrise) şi ştampilat.



GRADUL II

CONDIŢII PENTRU PROMOVAREA EXAMENULUI



CALIFICATIV cel puțin BINE
(la aprecierile anuale și la inspectiile școlare dupa caz, 2 ani înainte de înscriere + până la obținerea gradului didactic II)
INSPECŢII CURENTE cel puțin BINE
INSPECŢIA SPECIALĂ cel puțin nota 8

PROBE DE EXAMEN cel puțin nota 8
(fiecare dintre probele scrise sau orale)
MEDIA DE PROMOVARE cel puțin nota 8










GRADUL I

CONDIŢII PENTRU PROMOVAREA EXAMENULUI


CALIFICATIV cel puțin FOARTE BINE
(la aprecierile anuale și la inspectiile școlare după caz, 1 an înainte de înscriere + până la obținerea gradului didactic I)
INSPECŢII CURENTE cel puțin FOARTE BINE

INSPECŢIA SPECIALĂ cel puțin nota 8
(această medie condiționează prezența la examen și este luată în calcul la media finală)
SUSȚINEREA LUCRĂRII METODICO - ȘTIINȚIFICE

cel puțin nota 9











ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I
PE BAZA TITLULUI ȘTIINȚIFIC DE DOCTOR

(1) Personalului didactic încadrat în învățământul preuniversitar care a obținut titlul științific de doctor și îndeplinește condițiile prevăzute de art. 242 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, poate solicita acordarea gradului didactic I în următoarele condiții:
a) a obținut definitivarea în învățământ;
b) a obținut calificativul “foarte bine” la evaluările anuale din ultimii 2 ani de activitate la catedră premergători înscrierii;
c) în anul premergător înscrierii a susținut o inspecție curentă la care a obținut calificativul “foarte bine”.
(3) În acest scop, candidatul va depune la inspectoratul școlar, în perioada 1 septembrie – 15 martie a anului școlar, un dosar cuprinzând următoarele documente:
a) cerere adresată conducerii inspectoratului școlar;
b) copia conformă cu originalul a certificatului de naștere și, după caz, copii conforme cu originalul ale documentelor care atestă schimbarea numelui;
c) copia legalizată a diplomei de doctor;
d) copia legalizată a diplomei de studii, însoțită de foaia matricolă / suplimentul la diplomă;
e) documentul legalizat din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile legale pregătirea psihopedagogică și metodică;
f) copie legalizată a certificatului / adeverinței privind obținerea definitivării în învățământ;
g) document / decizie de repartizare emisă de inspectoratul școlar din care să rezulte încadrarea în învățământul preuniversitar, în original sau copie conformă cu originalul, după caz;
h) adeverințe, în original sau copii conforme cu originalul privind calificativul anual pentru fiecare din ultimii 2 ani de activitate la catedră;
i) copie conformă cu originalul a procesului-verbal încheiat în urma efectuării inspecției curente, din registrul de procese-verbale al unității școlare.
(4)Inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei umane supune spre aprobare consiliului de administrație al inspectoratului școlar dosarele candidaților.
(5) Inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei umane transmite instituțiilor de învățămant superior - centre de perfecționare dosarele candidaților aprobate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, în termen de 30 de zile de la data depunerii, dar nu mai târziu de data de 31 martie a anului școlar în curs.
(6) Instituțiile de învățământ superior – centre de perfecționaretransmit propunerile pentru efectuarea inspecției speciale spre aprobare Ministerului Educației Naționale în termen de 30 de zile de la data primirii dosarului, dar nu mai târziu de 30 aprilie a anului școlar în curs.
(7) Inspecția specială de acordare a gradului didactic I pe baza titlului șctiințific de doctor se efectuează în perioada 1 octombrie – 31 mai a anului școlar, iar raportul de inspecție specială în copie certificate “conform cu originalul” de către directorul unității de învățământ unde s-a desfășurat inspecția, se transmite MEN de către centrul de perfecționare.
(8) Validarea rezultatelor examenului se face de către MEN, prin ordin al ministrului. Ordinul ministrului se transmite titularului de către ISJ, în original.

COMENTARII

COMENTEAZA SI TU



Ultimele comentarii
felicitari domnul primar si multa sanatate vati gandit foarte bine pentru batrani care sunt in varsta cu siguranta se va bucura da acesta ideie
Vreau sa ma vaccinez
Buna ziua, M-am programat pe platforma pentru vaccinare si am obtinut programare pe 22 01 2021 la ora 18. Am 75 ani si sunt din Bucuresti. Avand in vedere cele specificate mai sus, as vrea sa stiu daca: - centrul este intr-adevar functional - programarea mea la ora 18 se incadreaza in programul de functionare al centrului localizat in fostul liceu Ludovic Mrazek , cladire corp II dm str Mihai Bravu nr 248 Cu multumiri anticipate Ruxandra Huch
Vreau sa ma înscriu la vaccinare in Sinaia. Locuiesc aici de trei ani.
cum si unde ma pot vaccina
Curs valutar
EUR Euro 4.8738 0.0000
USD Dolarul SUA 4.0148 0.0000
GBP Lira sterlina 5.5099 0.0000
CHF Francul elvetian 4.5251 0.0000
XAU Gramul de aur 241.5144 0.0000