ISU PRAHOVA, anunt pentru tineri

10 Aug 2017 10:41
ISU PRAHOVA, anunt pentru tineri
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Rudului, nr. 96, județul Prahova, organizează activităţi de recrutare a candidaţilor care corespund condiţiilor legale şi criteriilor specifice pentru admiterea pe 8 locuri la Academia Tehnică Militară.
Locurile scoase la concursul de admitere sunt comune – femei şi bărbaţi.
Cererile-tip de înscriere la sesiunea a II-a de admitere, septembrie 2017, se depun de către candidaţi la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, strada Rudului, nr. 96, judeţul Prahova, până data de 25.08.2017.
Celelalte documente necesare pentru constituirea dosarelor de recrutare, se depun zilnic la structura de resurse umane a inspectoratului, în intervalul orar 09:00 – 15:00, până la data de 06.09.2017.
Candidaţii care au participat pe locurile M.A.I. în prima sesiune de admitere 2017 şi au dosarele deja constituite – inclusiv fişa medicală încheiată cu concluzia „apt” le depun la sediul inspectoratului în termenul prevăzut la pct. I.2.
Candidaţii care au participat pe locurile M.A.I. în prima sesiune de admitere 2017 şi au fost declaraţi „Apt” sunt exceptaţi de la susţinerea testării psihologice.
Candidaţii care si-au constituit dosar nou în vederea participării la concursul de admitere pe locurile M.A.I. la Academia Tehnică Militară, în a doua sesiune de admitere 2017, susţin testarea psihologică la Centrul de Psihosociologie al M.A.I. în perioada 29 – 30.08.2017.
Candidaţii care au participat pe locurile M.A.I. în prima sesiune de admitere 2017 şi care au promovat probele fizice, fiind declaraţi „Apt” la contravizita medicală sunt exceptaţi de la susţinerea acestor probe.
Candidaţii care si-au constituit dosar nou în vederea participării la concursul de admitere vor susţine contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în data de 13.09.2017, ora 07:00.
Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul/echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor de verificare a aptitudinilor fizice, potrivit baremelor şi criteriilor prevăzute pentru candidaţi la instituţiile de învăţământ ale MAI.
Înscrierea şi participarea la probele concursului de admitere la Academia Tehnică Militară, sesiunea a II-a de admitere, sunt stabilite de organizatori prin regulamentul/metodologia de admitere.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale şi criterii specifice:

Condiţii legale de recrutare:
 să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I., potrivit reglementărilor specifice în domeniu; în situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv;
 să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovada se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat);
 să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă în ultimii 7 ani;
 să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice de recrutare:
 să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:
 completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă, luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
 depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, documentele necesare solicitate.

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratului un dosar plic cuprinzând următoarele documente:
 cererea de înscriere şi CV (format Europass), conform prevederilor legale în vigoare;
 documentele care atestă nivelul studiilor (inclusiv fişa matricolă), în copii şi în original (absolvenţii promoţiei 2017 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar (însoţite de documentele originale pentru confruntare);
 copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă (însoţite de documentele originale pentru confruntare);
 autobiografia (olograf) şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 cazierul judiciar (se solicită de către structura cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului), extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat;
 trei fotografii color ¾ cm şi două fotografie color 9x12 cm. Fiecare fotografie va avea înscris pe verso cu majuscule următoarele date: NUMELE, prenumele tatălui, PRENUMELE CANDIDATULUI şi codul numeric personal;
 fişa medicală-tip încadrare în MAI;
 declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Situaţii care determină încetarea activităţii de recrutare şi selecţie:
Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:
 nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;
 nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.
În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

foto: ISU Prahova

COMENTARII

COMENTEAZA SI TUUltimele comentarii
La Poiana observ o activitate intensa a Primariei,Scolii si Bisericii.Inseamna ca acolo sunt oameni sufletisti si ospitalieri.Am sa vin vara asta o fuga din Spania.
Nu am avut niciun dubiu... Felicitări unui OM printre oameni! Din toată inima, felicitări domnului Primar VLAD OPREA care a schimbat fața orașului Sinaia din temelii! Bravo celui mai cald, sufletist, sociabil, bun gospodar și iubitor al locuitorilor și al orașului Sinaia! Vă suntem aproape și vă susținem astfel încât, umăr lângă umăr, pas lângă pas, să transformați Sinaia în cel mai frumos și înfloritor oraș din România. Cu toată prețuirea, o locuitoare mândră de primarul și orașul în care trăiește!
Și independent dacă era, tot el obținea cele mai multe voturi.
Sinaia redevine Perla Carpaților si Perla Europei! Felicitări Vlad Oprea!
Apreciez ca PMP promoveaza tinerii intelectuali ai acestui oras , in conducerea primariei Ploiesti Domnul Lector universitar Dragos Radulescu este persoana cea mai potrivită pentru aceasta functie! Ne trebuie un primar care sa vina cu un plan de dezvoltare a.orasului, modernizarea lui.La cat petrol s-a extras din subsolul judetului Prahova, ce venituri a adus la bugetul de stat, Ploiestiul trebuia sa aiba strazile pavate cu marmura! De gunoaie dragi ploiesteni, trebuie sa se ocupe sectia de gospodarie comunala a primariei.Sa fim si noi cu bun simt, sa iubim orasul , sa nu aruncam la intamplare gunoaiele pe strada sau in afara ghenelor de gunoi.Propun sa fie instituite amenzi pentru asociatiile de locatari si pentru cetatenii indisciplinati.Educatia face diferenta ! Doresc mult succes domnului candidat Dragos Rădulescu!
Curs valutar
EUR Euro 4.8746 0.0005
USD Dolarul SUA 4.1525 0.0261
GBP Lira sterlina 5.3881 0.0139
CHF Francul elvetian 4.5548 0.0172
XAU Gramul de aur 253.0990 1.0791