Tot ce trebuie să știi despre recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal ale Poliției Române, sesiunea ianuarie 2018

21 Nov 2017 10:25
Tot ce trebuie să știi despre recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal ale Poliției Române, sesiunea ianuarie 2018
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti, strada Vasile Lupu nr. 60, judeţul Prahova, recrutează candidaţi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2018, în raport de locul de domiciliu/reședință, înscris/ă în cartea de identitate a candidaţilor, potrivit opţiunii acestora;
Cifrele de şcolarizare aprobate pentru sesiunea 2018 sunt:
1. Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr Câmpina” – 1300 locuri (din care: 16 romi, 10 alte minorități);
2. Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca - 300 locuri (din care: 6 romi, 2 alte minorități);
3. Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ”Avram Iancu ” Oradea - 280 locuri (din care: 5 romi, 3 alte minorități);
Cererile de înscriere ale candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, se depun până la data de 05.12.2017 , la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti, strada Vasile Lupu nr. 60, judeţul Prahova, de luni până vineri, în intervalul 10.00 - 14.00.
Relaţii suplimentare la tel. 0244/302112/302113/302114 și 0244/302266 sau pe site-ul I.P.J.Prahova la www.ph.politiaromana.ro, secţiunea carieră, admitere ianuarie 2018.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal în beneficiul Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare adică să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
Documentele cuprinse în dosarul de recrutare al candidaţilor sunt:
a) cererea de înscriere și CV-ul;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor absolvite, respectiv copie a diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta și a foii matricole.
Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:
cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
- foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată.
La înscriere, candidaţii vor prezenta în original actul de identitate şi documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplome de studii şi foi matricole), în vederea certificării pentru conformitate a copiilor acestora, în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
d) copii ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
f) 3 fotografii tip buletin de identitate 3x4 cm și 1 fotografie 9x12 cm;
g) fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
h) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
i) 2 dosare plic şi 20 coli xerox format A4.
Suplimentar documentelor prevăzute mai sus, candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, depun la dosarul de recrutare o declarație pe propria răspundere și o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice/minoritare, constituite potrivit legii, care să ateste apartenenţa la etnie, respectiv la minoritate.
Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.
Examinarea medicală
Examinarea medicală a candidaţilor se realizează în baza planificării făcute de Serviciul Resurse Umane, la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti, situat în municipiul Ploieşti, str. Ghimpaţi, nr. 2, judeţul Prahova (zona Bariera Bucureşti, în imediata apropiere de Universitatea „PETROL-GAZE” Ploieşti ) şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, în conformitate cu baremele medicale şi dispoziţiile în vigoare. Candidații care au participat la sesiunea de Admitere 2017, vor prezenta fișa medicală întocmită în acest sens, la unitatea medicală în vederea verificăriii valabilității acesteia.

Evaluarea psihologică
Evaluarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care au fost recrutaţi, se efectuează la nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit unei planificări, care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postare pe site-ul www.ph.politiaromana.ro, Secţiunea carieră, admitere ianuarie 2018 și la avizierul unității.

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii organizatoare.

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.
Data limită până la care candidaţii vor depune la dosarul de recrutare documentele necesare pentru finalizarea acestuia este 15.12.2017, orele 14.00.
Organizarea şi desfăşurarea etapei a II-a de selecţie a candidaţilor – eliminatorie, realizată la unităţile de învăţământ, respectiv a contravizitei medicale şi verificarea aptitudinilor fizice

Înscrierea candidaţilor la sediul instituţiilor de învăţământ
Înscrierea la concursul de admitere la instituţiile de învăţământ ale MAI a candidaţilor care au fost declaraţi „apt” psihologic şi medical în etapa I de selecţie se realizează la sediile instituţiilor de învăţământ, în perioada 13-14.01.2018.
În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidaţii prezintă următoarele documente:
a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;
b) diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau copii legalizate (numai pentru absolvenții promoției anului în curs);
c) alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere (ex: acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs, etc.)
Unităţile de învăţământ organizează şi desfăşoară probele eliminatorii, la sediul fiecărei instituţii, în perioada 15-19.01.2018, conform graficelor stabilite de către fiecare unitate de învăţământ postliceal.
Proba de verificare a cunoştinţelor care constă într-un test scris va avea loc la data de 20.01.2018.
În vederea susţinerii probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii vor avea asupra lor echipamentul sportiv adecvat.
La probele eliminatorii - contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice - nu se admit contestaţii.

Notă: Pentru concursul de admitere în învățământul postliceal – sesiunea ianuarie 2018, vă informăm că, până în prezent, nu s-au stabilit probele și baremele pentru proba de verificare a aptitudinilor fizice ale candidaților.
În măsura în care vom intra în posesia documentelor privind conținutul probei de concurs, vom proceda la informarea cu celeritate a candidaților cu privire la această problematică.

Recrutarea şi selecţia copiilor aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă şi a copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

Copiii aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare şi copiii personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, pot solicita în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în anul I de studii/studii universitare de licenţă, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor, în conformitate cu prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014, respectiv ale Ordinului m.a.i. nr. 108/2014.
Prin copil aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, respectiv în întreţinerea personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, se înţelege, potrivit art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, copilul minor, precum şi copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani. Copilul major aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă depune la unitatea de recrutare o adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor. Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor sunt cele prevăzute de Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Candidaţii care au fost declaraţi „apt” şi „promovat” la contravizita medicală urmare a verificării îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi a observării directe a existenţei unor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară şi care au promovat proba de evaluare a aptitudinilor fizice sunt declaraţi „admis” la instituţia de învăţământ a MAI/programul de studii la care au solicitat înmatricularea.
În situaţia în care solicitanţii îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice, respectiv au dosarul de recrutare complet constituit, au fost declaraţi “apt” din punct de vedere medical şi psihologic, “promovat” la proba de evaluare a aptitudinilor fizice şi “promovat” la verificarea îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi la observarea directă a existenţei unor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, sunt declaraţi “admis” în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, conform opţiunii la înscriere.
Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi „admis”. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.
Examinarea medicală, evaluarea psihologică şi contravizita medicală sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare.
Modelul de cerere, celelalte tipizate necesare constituirii dosarului (tabel rude, îndrumar de întocmire a autobiografiei, CV) și tematica și bibliografia de concurs se regăsesc postate pe site-ul inspectoratului www.ph.politiaromana.ro la secţiunea carieră_admitere ianuarie 2018/Modele documente dosar de recrutare.
Examinarea medicală, evaluarea psihologică şi contravizita medicală sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare.


COMENTARII

COMENTEAZA SI TUUltimele comentarii
REGRETE ETERNE DL PROFEOSR GABOR SORIN
La munca cand naiba va duceti ?? Ca doar pe dn1 stati non stop Poluati zona rau ..cica covid
De ce nu mai functioneaza telecabina Busteni-Babele pentru publicul larg? 1) Pe data de 31 decembrie 2020 la ora 8:45 telecabina nu functiona si soferii de trasee cu masini 4X4 mi-au comunicat ca nu circula din cauza vantului. Am urcat pe Jepii Mici si am ajuns pana pe creasta. In jurul pranzului o telecabina a urcat sus la Babele. Pe creasta adia vantul din cand in cand...nu batea tare. Deci a fost un pretext "motivul" de vant puternic, avand in vedere ca am testat singura si o telecabina a urcat. 2) Pe 31 seara si pe data de 1 ianuarie toats ziua am sunat de mai multe ori la numerele de telefon afisate (atat cel de fix unde nu raspundea nimeni, cat si cel de mobil care era inchis). 3) Pe 2 ianuarie la 15:35 o telecabina cu cateva persoane (printre care si un copil cu geaca roz si caciula alba) a urcat pana la Babele. Telecabina teoretic iar nu circula din cauza vantului. In dimineata zilei de 2 ianuarie o prietena de-a mea incercat sa vorbeasca cu 2 persoane de la telecabina, li s-a adresat, dar persoanele respective au intors capul...si la telefon in continuare nu raspundea nimeni. De ce nu mai circula telecabina pentru publicul larg si nici nu raspunde nimeni la telefon sau fata in fata cand ii intrebi? Mentionez ca am poze si filmulete.
Lacrimi,lacrimi ! Odihna vesnica ! Respect pentru tot ! Un DOMN,un OM, un PROFESIONIST cu o modestie si o blandete cum rar mai intalnesti !! Drum lin catre stele DOMNULE DOCTOR !!
SARBATORI FERICITE ! DORESC SA PARTICIP CA ASISTENT MEDICAL SI SA SUSTIN SISTEMUL MEDICAL IN EFORTUL DEPUS PENTRU SANATATEA POPULATIEI
Curs valutar
EUR Euro 4.8742 0.0002
USD Dolarul SUA 4.0186 -0.0219
GBP Lira sterlina 5.4736 0.0040
CHF Francul elvetian 4.5297 -0.0032
XAU Gramul de aur 238.3750 0.1548