Se fac angajari pentru orchestra simfonica a filarmonicii ploiestene

01 Jul 2022 18:25
Se fac angajari pentru orchestra simfonica a filarmonicii ploiestene
Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractual vacante, din orchestra simfonică, conform H.G. 286/2011 de:

1 post de solist instrumentist corn – studii superioare – grad IA
1 post de solist instrumentist fagot – studii superioare – grad IA
1 post de solist instrumentist oboi – studii superioare – grad IA
1 post șef partidă oboi - studii superioare – grad IA
1 post de șef partidă violoncel – studii superioare grad IA
1 post de șef orchestră – studii superioare grad IA
1 post de artist instrumentist corn – studii superioare grad IA
1 post de artist instrumentist trombon – studii superioare grad II
Concursul se va desfășura astfel:

Selecţia dosarelor în data de 15.07.2022

Proba practică în data de 22.07.2022

Interviul în data de 27.07.2022

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

• Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
• Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice, conform postului vizat;
• Carnetul de muncă sau, după caz, adeverință care atestă vechimea în muncă, în meserie și în specialitatea studiilor – în copie;
• Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
• Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
• Curriculum vitae;
• Certificat de căsătorie (dacă e cazul);

Actele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Condiţii specifice de participare la concurs/examen:

Pentru postul de solist instrumentist corn – Studii superioare – grad IA
- studii de specialitate absolvite cu diplomă de licență – Universitatea de Muzică – specializarea interpretare muzicală (corn)
- vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani și 6 luni

Pentru post de solist instrumentist fagot – Studii superioare – grad IA
- studii de specialitate absolvite cu diplomă de licență – Universitatea de Muzică – specializarea interpretare muzicală (fagot)
- vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani și 6 luni

Pentru post de solist instrumentist oboi – Studii superioare – grad IA
- studii de specialitate absolvite cudiplomă de licență – Universitatea de Muzică – specializarea interpretare muzicală (oboi)
- vechimeîn specialitatea studiilor: minim 6 ani si 6 luni

Pentru post de șef partidă oboi – Studii superioare – grad IA
- studii de specialitate absolvite cu diplomă de licență – Universitatea de Muzică – specializarea interpretare muzicală (oboi)
- vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani si 6 luni

Pentru post de șef partidă violoncel – Studii superioare – grad IA
- studii de specialitate absolvite cudiplomă de licență – Universitatea de Muzică – specializarea interpretare muzicală ( violoncel)
- vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani si 6 luni

Pentru post de șef orchestră vioară – Studii superioare – grad IA
- studii de specialitate absolvite cu diplomă de licență – Universitatea de Muzică – specializarea interpretare muzicală (vioară)
- vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani si 6 luni

Pentru post de artist instrumentist corn – Studii superioare – grad IA
- studii de specialitate absolvite cu diplomă de licență – Universitatea de Muzică – specializarea interpretare muzicală (corn)
- vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani si 6 luni

Pentru post de solist instrumentist trombon– Studii superioare – grad II
- studii de specialitate absolvite cu diplomă de licență – Universitatea de Muzică – specializarea interpretare muzicală (trombon)
- vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni
Condiţii generale de participare la concurs/examen:

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulative următoarele condiţii:
• Să aibă cetăţenia română/cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
• Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• Să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• Să nu fi fost condamnat definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unor infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Data limită a depunerii dosarelor de înscriere la concurs: 14.07.2022.

Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane, Administrativ, Arhivă și Pază, de luni până joi între orele 8:30 -15:30 și vineri între orele 8:30 - 13:00.

Depunerea cererilor de participare la concurs se face la sediul Filarmonicii din Ploiești, din Piața Eroilor nr.1 A, et.9, iar locul desfăşurării probelor este sediul Filarmonicii din str. Anton Pann nr. 5.

Condiţiile specifice, bibliografia, conţinutul dosarului de înscriere la concurs sunt afişate la sediu şi pe site-ul instituţiei: www.filarmonicaploiesti.eu. Pentru alte detalii puteţi suna la nr. de telefon 0344.802.781.

Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, iar tematica şi bibliografia vor fi puse la dispoziţia candidaţilor la data depunerii dosarului de înscriere.

Dosarele se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului.

COMENTARII

COMENTEAZA SI TUUltimele comentarii
Primarul este un om extraordinar! Felicitari!
Cum pot obtine un cate un formular pentru cererea pentru extras de carte funciara la zi ,pentru informare si Etras de plan cadastral . Solicit aceste doua extrase pentru a depune la primarie cerere pt.Obtinerea unui certificat de urbanism
Ok, succes pe mai departe.
Felicitări, Raul Petrescu! Omul potrivit la locul potrivit! Avem nevoie de oameni ca tine, bine pregătiți și întreprinzători, în toate domeniile! Succes!
Pe site ANPC nu se poate depune reclamatii,am incercat 3 zile la rând,ar trebui desființat
Curs valutar
EUR Euro 4.8909 0.0000
USD Dolarul SUA 4.7450 0.0000
GBP Lira sterlina 5.7696 0.0000
CHF Francul elvetian 5.0380 0.0000
XAU Gramul de aur 272.6466 0.0000